Friday, February 25, 2000

Тусгаарлагч ъ, ь-ийн тухай

Дүрэм №34.
Тусгаарлагч ъ, ь:
1. Эр үгэнд я, ё эгшиг өмнөх гийгүүлэгчээсээ саланги дуудагдахаар орвол өмнө нь хатуугийн тэмдгээр тусгаарлаж бичнэ. Жишээлбэл: авъя, олъё, товъёг, угтъя
гэх мэт.

2. Эм үгэнд е эгшиг өмнөх гийгүүлэгчээсээ саланги дуудагдахаар орвол өмнө нь зөөлний тэмдгээр тусгаарлаж бичнэ. Жишээлбэл: өгье, үзье, тэнцье гэх мэт.

Я, е, ё, ю үсгүүд эгшиг ба зөөлний тэмдгийн дараа залгаж ороход өмнө нь хатуу, зөөлний тэмдэг (ъ, ь) бичихгүй. Жишээлбэл: саная, хичээе, олгоё, байя, хөгжөөе, барья, орхиё, цохьё гэх мэт.

4 comments:

Unknown said...

туу, инээ, хий, өргө, зорь, холь, тарь

Unknown said...

энийг яаж бичих вэ

Anonymous said...

тууя, инээе, хийе, өргөе, зорьё, хольё, таръя

touchstone3 said...

сөгдөе гэхүү сөгдье гэхүү