Friday, February 25, 2000

Богино зураасыг хэрэглэх тухай - (-)

Дүрэм №60.
Богино зураасыг хэрэглэх (-):
1. Үгийн хагасыг нөгөө мөрт шилжүүлэхэд мөрийн эцэст үлдсэн хагас үгийн ард богино зураасыг тавина.

2. Олон хэрэглэдэг зарим үгийг эх адгийн үсгээр хураахад богино зураас тавина. Жишээлбэл: Доктор д-р, нөхөр н-р, 10-р гэх мэт.

1 comment:

Anonymous said...

I will be your frequent visitor, that's for sure. pain relief Read a useful article about tramadol tramadol