Friday, February 25, 2000

Дэс дарааллыг тэмдэглэх тухай

Дүрэм №64.
Дэс дарааллыг тэмдэглэх нь:

Аливаа тоочсон зүйлийн дарааллыг тоогоор буюу цагаан толгойн үсгээр дугаарлаж бичнэ. Хэд хэдэн давхар дарааллыг тэмдэглэхдээ эхлээд ром тоогоор, түүний доторх дугаарлалын тоог мөн цифрээр, цагаан толгойн үсгийн дарааллаар тус тус дугаарлана.
Ром тоог зөвхөн дэс дараалал заахад хэрэглэх бөгөөд цэггүй бичнэ. Жишээлбэл: XX зуун, V бүлэг гэх мэт.
Дугаар гэсэн үгний оронд номерын тэмдэг ¹-ыг хэрэглэж болно. Жишээлбэл: Энэ хүний паспорт болбол 1983 онд олгосон ¹272505 гэсэн номертой болно гэх мэт:

1 comment:

Anonymous said...

Great website, looks very clean and organized. Keep up the good work! antibacterial Read a useful article about tramadol tramadol