Friday, February 25, 2000

Зүйлийн тэмдгийг хэрэглэх тухай - (§)

Дүрэм №63.
Зүйлийн тэмдэг (§):

Дүрэм, заавар, ном зохиолд § гэсэн зүйлийн тэмдгийг хэрэглэнэ. Жишээлбэл: §65 гэснийг 65-р зүйл гэж уншина. Эсвэл зүйл 65 гэж уншиж болно. Манай тохиолдолд ¹ . . гэж тэмдэглэснийг анхаарна уу.

1 comment:

Anonymous said...

Keep up the good work. general health Read a useful article about tramadol tramadol