Friday, February 25, 2000

Мөр шилжүүлэх тухай

Дүрэм №46.
Нэг мөрөөс нөгөө мөрт үгийг шилжүүлэхдээ үеэр тасалж шилжүүлнэ. Нэг үеийг хоёр мөрт хувааж бичиж болохгүй. Хэдийгээр биеэ даасан үе боловч нэг үсгийг мөрийн эцэст үлдээх буюу шинэ мөрт шилжүүлж болохгүй. Жишээлбэл: олох, явуулъя гэхэд тасалж шилжүүлж болохгүй.

Тасалж шилжүүлсэн зураасыг зөвхөн мөрийн эцэст тавина.

2 comments:

Anonymous said...

You have a very good blog that the main thing a lot of interesting and useful! erectile dysfunction Read a useful article about tramadol tramadol

Unknown said...

А-раг,э-рэг,хайр-цаг,ха-рин эдгээр үгийн аль нь мөрд зөв шилжүүлсэн үг вэ